Obchodní podmínky

POSKYTOVÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB PRODÁVANÝCH PŘES E-SHOP SPOLEČNOSTI PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ A.S.


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále je „OP“) upravují vztahy mezi společností Pražská plynárenská, a.s., IČO 60193492, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 11000, jako prodávajícím a/nebo poskytovatelem služeb (dále jen „prodávající“ nebo „PP“), a kupujícím a/ nebo příjemcem služeb (dále jen „kupující“) v souvislosti s poskytováním služby „Chytrý servis kotle a termostat tado° a Servis kotle“. Kupující může prodávajícího kontaktovat na zákaznické lince +420 267 175 176, která je dostupná v provozní době Po-Pá 8-18 hod., případně na e-mailové adrese sluzby@ppas.cz. Adresy, telefonní a e-mailové kontakty na jednotlivé pobočky jsou k nalezení na webových stránkách prodávajícího www.ppas.cz

2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

3. Spotřebitelem je ten, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti (nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání) uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „kupující – spotřebitel“).

4. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je pro účely ochrany spotřebitele považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely OP rozumí ten, kdo jedná v souladu s ustanovením tohoto odstavce v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující – podnikatel“).

5. Pakliže tyto OP hovoří o „kupujícím“, pak se jím rozumí kupující – spotřebitel i kupující – podnikatel. PP tímto prohlašuje, že kupujícím-podnikatelům jsou v rozsahu těchto OP poskytnuta stejná práva jako kupujícím-spotřebitelům.

6. OP se aplikují, vedle každé uzavřené smlouvy s prodávajícím, na každou nabídku prodávajícího a na každou objednávku kupujícího, kterou prodávající přijme, není-li mezi prodávajícím a kupujícím výslovně ujednáno jinak.

7. OP jsou nedílnou součástí všech smluvních vztahů uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím uzavřených pomocí prostředků komunikace na dálku. Prodávající je oprávněn OP za trvání smluvních vztahů jednostranně a v přiměřeném rozsahu změnit. Prodávající je povinen kupujícího o každé změně OP informovat prostřednictvím e-mailu, který uvedl v objednávce. Kupující je oprávněn takovou změnu do čtrnácti (14) dnů písemně odmítnout a smlouvu vypovědět s výpovědní dobou dvou (2) měsíců. Výpověď musí být zaslána na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mail sluzby@ppas.cz

8. Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součástí je taktéž reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) prodávajícího či podmínky ochrany osobních údajů a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v době vytvoření objednávky.

9. Tyto OP se vztahují na poskytování služby „Chytrý servis kotle a termostat tado° a Servis kotle“ a s tím související spotřební Zboží (dále jen „Zboží“) a poskytování souvisejících služeb (dále jen „Služby“).

II. INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

1. Základní údaje o hlavních vlastnostech a povaze Zboží a Služeb jsou uvedeny v článku III. odst. 1 OP a blíže také na e-shopu společnosti Pražská plynárenská a.s. na adrese eshop.ppas.cz. Konkrétní údaje jsou dále předmětem shrnutí na konci objednávky kupujícího.

2. Údaje o totožnosti prodávajícího, jakož i veškeré kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v článku I. odst. 1 OP.

3. Celková cena a náklady na dodání jsou uvedeny v Ceníku. Bližší informace o ceně jsou dále uvedeny v článku V. OP. Tyto údaje jsou dále předmětem shrnutí na konci objednávky kupujícího.

4. Náklady na prostředky komunikace se od základní sazby neliší. V případě internetového i telefonického kontaktu dle podmínek poskytovatele těchto služeb kupujícímu, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky na distanční komunikaci.

5. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány.

6. Způsob platby je uveden v článku V. odst. 2 a 12 OP.

7. Způsob a čas dodání Zboží a plnění Služby je uveden v článku IV. odst. 5 OP a v článku VI. OP.

8. Pravidla pro vyřizování stížností jsou uvedena v článku VIII. OP a dále v Reklamačním řádu.

9. Informace o možnostech odstoupení, a to včetně odkazu na vzorový formulář pro odstoupení, jsou uvedeny v článku IX. OP.

10. Údaje o existenci práv z vadného plnění, poprodejním servisu a jejich podmínkách jsou uvedeny v článku VII. a VIII. OP a dále v Reklamačním řádu.

11. Údaj o době trvání smlouvy a automatickém prodloužení smlouvy je uveden v článku IV. odst. 6 OP a podmínky ukončení smlouvy jsou uvedeny v článku III. odst. 8 a X. OP. Tyto údaje jsou dále předmětem shrnutí na konci objednávky kupujícího.

12. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního řešení sporů spotřebitelů je uveden v článku XIII. odst. 5 OP.

III. POSKYTOVANÉ ZBOŽÍ A SLUŽBY

1. Prodávající nabízí na svém e-shopu různé varianty služeb v podobě servisních balíčků a Zboží v podobě produktů. Služby obsahují: (a) provádění pravidelných ročních kontrol zařízení plynového kotle ve vlastnictví kupujícího (a to v rozsahu stanoveném typem sjednaného produktu) a závazek PP vést za kupujícího evidenci pravidelných ročních kontrol tohoto plynového zařízení a zajistit veškerou s tím související administrativu a průběžně sledovat stav platné legislativy v České republice ve vztahu k těmto pravidelným kontrolám;  případně též (b) kontroly spalinových cest; (c) instalace a servis chytrého termostatu a (d) prémiové funkce aplikace tado k chytrému termostatu tado. Prodávající je oprávněn provádět Služby (či kterékoliv jejich části) sám i prostřednictvím třetích osob, které mají smluvní vztah s PP nebo které tvoří s PP koncern (dále jen „Partner“). Kupující se před uzavřením smlouvy seznámil s rozsahem poskytované Služby.

2. Kupující je oprávněn čerpat Službu pouze pro zařízení, které je charakteru plynový spotřebič s výkonem do 50 kW nebo spalinová cesta pro takovýto spotřebič (dále jen „Zařízení“).

3. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu a jeho Partnerům při poskytování Služby veškerou potřebnou součinnost a nijak svým jednáním či opomenutím nemařit činnost prodávajícího nebo jeho Partnerů.

4. Při nákupu servisního balíčku „Termostat tado° a chytrý servis kotle“ je kupující povinen od prodávajícího termostat Tado° zakoupit.

5. Pro plně funkční chytrý termostat je kupující povinen zajistit zařízení poskytující internetové připojení, např. router, modem, access point atp. s možností připojení síťového kabelu LAN.

6. Předmětem pravidelné roční kontroly Zařízení není odstranění poruch nebo závad Zařízení zjištěných při kontrole. Náklady na jejich odstranění tedy nejsou zahrnuty v poplatku za Službu. Náklady na odstranění takových poruch nebo závad budou hrazeny přímo kupujícím dle jeho individuální dohody s PP či Partnerem.

7. Součástí Služby nejsou případné vícepráce nad rámec sjednaných činností, ani v té souvislosti použitý drobný materiál PP či Partnerem. Provedení takových víceprací či použití takového materiálu bude mezi kupujícím a PP či Partnerem sjednáno individuálně a cena takových víceprací bude hrazena přímo kupujícím dle jeho individuální dohody s PP či Partnerem.

8. Součástí základního balíčku „Termostat tado° a chytrý servis kotle“ není zajištění wifi připojení ani stavební úpravy či jiné doplňkové služby s chytrým termostatem související. Doplňkové služby k balíčku Servis kotle+ s chytrým termostatem jsou uvedeny v Ceníku.

IV. UZAVŘENÍ SMLOUVY 

1. K vytvoření objednávky dojde v okamžiku, kdy kupující na webovém rozhraní e-shopu vloží vybrané Zboží či Službu do internetového košíku a odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení o seznámení se s těmito OP a Reklamačním řádem. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl nebo zvolil a tyto případně před odesláním objednávky upravit. Smlouva je uzavřena uhrazením jednorázové platby dle podmínek zvoleného produktu. Uzavření smlouvy je prodávajícím kupujícímu neprodleně potvrzeno elektronickou poštou (e-mailem) na kupujícím zadaný e-mail.

2. Přílohou potvrzení uzavření smlouvy jsou aktuální OP, včetně Reklamačního řádu.

3. Takto uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze po dohodě prodávajícího a kupujícího, nebo na základě zákonných důvodů, není-li v OP uvedeno jinak. V případě, kdy se smlouva týká Zboží na skladě prodávajícího, lze její změnu provést kdykoliv do okamžiku expedice Zboží.

4. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti (5) let od jejího uzavření. Kupující může prodávajícího požádat o umožnění přístupu ke smlouvě.

5. Kupující bude o předpokládaném doručení objednaného Zboží nebo Služeb informován prostřednictvím e-mailu. Prodávající je povinen dodat Zboží kupujícímu do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy, pokud se spolu nedohodnou jinak. Prodávající začne kupujícímu poskytovat Služby podle dohody stran, nejdříve však uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, ledaže by ze strany kupujícího byl výslovně požádán, aby s dodávkou Služeb započal dříve. V takovém případě však kupujícímu zaniká právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření podle čl. IX. odst. 6.1 OP.

6. Smlouvu se uzavírá na dobu určitou v délce jednoho (1) roku. Smlouva se automaticky prodlužuje o dobu, na kterou byla původně uzavřena, ledaže kupující zašle na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mail sluzby@ppas.cz minimálně třicet (30) dní před vypršením smlouvy oznámení o odmítnutí automatického prodloužení. 

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Online e-shop prodávajícího obsahuje informace o Zboží a Službách včetně aktuální a platné ceny v českých korunách (Kč). Prodávající si vyhrazuje možnost Ceníky jednostranně měnit. Prodávající je povinen kupujícího o každé změně Ceníku informovat prostřednictvím e-mailu, který uvedl v objednávce. Kupující je oprávněn takovou změnu do čtrnácti (14) dnů písemně odmítnout a smlouvu vypovědět s výpovědní dobou dvou (2) měsíců. Výpověď musí být zaslána na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mail sluzby@ppas.cz.

Služby

2. Kupující je povinen za jím vybrané Služby hradit PP pravidelný poplatek, a to dle podmínek zvolené Služby. Výše poplatku za Službu je stanovena v Ceníku. Jednotlivé poplatky jsou kupujícímu účtovány fakturou za období, za které je poplatek hrazen. Poplatek je splatný vždy do data uvedeného na faktuře. Poplatek bude placen vždy do konce kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, jehož se poplatek týká (např. do 30. dubna za květen), resp. do konce kalendářního roku předcházejícího roku, jehož se poplatek týká.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že poplatek zahrnuje:

  • úhradu za poskytnutí Služby;
  • úhradu za veškeré ostatní činnosti PP dle smlouvy směřující k zajištění poskytnutí Služby;
  • veškeré náklady PP spojené s činností dle smlouvy; a
  • daň z přidané hodnoty.

Poplatek naopak nezahrnuje položky uvedené v článku III. odst. 4 až 8 OP.

4. Kupující bere na vědomí, že k zaslání první faktury dojde nejpozději do 14. dne od přijetí první platby. Podmínkou pro čerpání Služby je řádné (tzn. včas a v plné výši) uhrazení všech poplatků sjednaných ve smlouvě. V případě prodlení Zákazníka s uhrazením poplatku dojde k ukončení smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními těchto OP.

5. Došlo-li již k poskytnutí Služby a kupující se následně ocitl v prodlení s úhradou poplatku, zavazuje se kupující uhradit PP do 21 dnů od výzvy k zaplacení částku, která je rovna součtu všech nezaplacených poplatků, které se kupující zavázal uhradit za celý příslušný rok účinnosti smlouvy.

6. Ukončení smlouvy nezbavuje kupujícího povinnosti platit poplatek v souladu s uzavřenou smlouvou (viz čl. X odst. 3 těchto OP).

Zboží

7. Cena u jednotlivých produktů je konečná, tj. včetně DPH, všech daní a poplatků, které je povinen kupující pro získání Zboží zaplatit. Cena neobsahuje poplatky za přepravu Zboží, poštovné, balné či jiné poplatky, které jsou pak uvedeny v rámci nákupního košíku. Veškeré tyto náklady nese kupující, pokud není uvedeno jinak.

8. Kupní cena je stanovena podle ceníku prodávajícího platného v době přijetí objednávky.

9. Kupní cena je splatná před dodáním Zboží kupujícímu. Jakákoli platba dle smlouvy se považuje za uhrazenou, pokud je v plné výši připsána na bankovní účet prodávajícího. V případě platby na dobírku je cena splatná při převzetí Zboží.

10. Jako potvrzení o zaplacení jednorázové platby, kupní ceny, vystaví prodávající potvrzení o úhradě a daňový doklad – fakturu.

11. Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího do úplného zaplacení kupní ceny, nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím Zboží.

12. Dostupné platební metody se kupující dozví na stránce eshop.ppas.cz po zvolení konkrétního produktu v sekci Košík.

13. Vrácení peněz – v případě odstoupení od smlouvy v zákonné 14-denní lhůtě, v rámci reklamačního řízení nebo z jiných důvodů, bude uhrazená částka vrácena stejným způsobem, jakým došlo k uhrazení. V případě, že nebude možné vrátit peněžní prostředky způsobem, jakým byla provedena platba, nebo na základě žádosti kupujícího, vyhrazuje si prodávající právo vrátit peněžní prostředky jiným způsobem tak, aby kupujícímu nevznikly s tímto způsobem vrácení další žádné náklady, a to v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů.

VI. DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Je-li předmětem smlouvy koupě Zboží, pak se kupní smlouvou prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí za něj prodávajícímu kupní cenu.

2. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem věci až úplným zaplacením kupní ceny.

3. Prodávající je povinen kupujícímu odevzdat Zboží i s doklady, které se k věci vztahují a umožní nabýt kupujícímu vlastnické právo k věci v souladu se smlouvou.

4. Má-li prodávající Zboží kupujícímu odeslat, považuje se Zboží za odevzdané kupujícímu v okamžiku, kdy jej kupující převezme od dopravce.

5. Prodávající odevzdá předmět koupě kupujícímu v ujednaném množství, druhu, jakosti a kvalitě, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a odpovídající ujednanému popisu a jiným vlastnostem.

6. Pokud kupující nepřevezme Zboží ve smluvené době a na smluveném místě, je prodávající oprávněn, pokud netrvá na plnění smlouvy a nevyžaduje náhradu škody z opožděného převzetí, odstoupit od smlouvy, prodat Zboží jinde a vyžadovat od kupujícího náhradu škody za ztrátu takto vzniklou.

7. Nebezpečí vzniku nahodilé zkázy nebo škody na Zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání Zboží kupujícímu. Tentýž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

8. Prodávající je povinen písemně/telefonicky vyzvat kupujícího k převzetí Služeb poskytované ve sjednaném místě realizace Služby. Prodávající je povinen vyrozumět kupujícího o termínu dodání služeb minimálně 10 dní před jeho dodáním.

9. Prodávající je povinen zajistit realizaci Služby řádně a včas ve sjednaném termínu s kupujícím a kupující je povinen Službu převzít, o čemž sepíší předávací protokol, který musí být opatřen podpisy prodávajícího i kupujícího.

10. V případě zjištěných vad, nedostatků a nedodělků při předání a převzetí Služeb je kupující oprávněn odmítnout převzetí (úplně i z části). Na základě předchozí věty se do předávacího/přejímacího protokolu uvedou zjištěné vady, nedostatky, nedodělky a rozhodnutí o nepřevzetí Služby kupujícím, dále bude v předávacím protokolu uveden termín a způsob odstranění zjištěných vad, nedostatků a nedodělků či termín dodání náhradního plnění (služeb).

VII. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Pokud má převzaté Zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady Zboží, za které prodávající odpovídá.

2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nárok z vadného plnění nejpozději do dvou (2) let od převzetí Zboží, a to způsobem uvedeným v článku VIII. OP.

3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Projeví-li se vada v průběhu jednoho (1) roku od převzetí Zboží kupujícím, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

4. Prodávající neodpovídá za vady v následujících případech:

a. kupující před převzetím o vadě Zboží věděl nebo ji sám způsobil;

b. u věci prodávané za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

c. vznikla-li v důsledku opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

d. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo

e. vyplývá-li to z povahy věci.

5. Odpovědnost prodávajícího je dále vyloučena, jestliže vada vznikla:

a. mechanickým poškozením Zboží,

b. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

c. prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, mechanickým poškozením,

d. používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

e. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o Zboží či jeho údržby,

f. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

g. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,

h. užívání v rozporu s obecně známými pravidly užívání.

6. Prodávající odpovídá kupujícímu za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost.

7. Prodávající v případě poskytování Služeb odpovídá za to, že jsou služby poskytovány ve shodě se smlouvou. Kupující je oprávněn reklamovat poskytnuté Služby za stejných podmínek, jako jsou v těchto OP uvedeny pro Zboží.

VIII. ZPŮSOBY ŘEŠENÍ VAD

1. Kupující je povinen vadu prodávajícímu oznámit včas, tj. bez zbytečného odkladu poté, co kupující vadu měl a mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vadu, kterou nelze při řádné prohlídce zjistit, délka lhůty je stejná, tedy bez zbytečného odkladu po zjištění skryté vady, nejpozději však v maximální lhůtě dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne odevzdání Zboží kupujícímu.

2. Kupující sdělí prodávajícímu, jaký způsob odstranění vady si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a. na dodání nového Zboží bez vad nebo dodáním chybějící části Zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b. na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti, a to i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace stejné vady) nebo pro větší počet vad (alespoň 3 vady současně). V takovém případě má kupující-spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit;

c. na odstranění vady opravou věci;

d. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

e. odstoupit od smlouvy.

4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

5. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

6. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

7. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující od smlouvy odstoupit, nebo požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny.

8. Při dodání nového Zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady Zboží původně dodanou, a to včetně veškerého dodaného příslušenství.

9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má Zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující právo uplatnit slevu z kupní ceny, na výměnu Zboží nebo odstoupit od smlouvy.

10. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

11. Jednotlivé lhůty a podmínky odpovědnosti za vady a způsobu jejich řešení blíže upravuje Reklamační řád.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Kupující a prodávající jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech porušení smlouvy podstatným způsobem podle ustanovení § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dále v případech stanovených ve smlouvě nebo v těchto OP.

Odstoupení od smlouvy kupujícím

2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření, jde-li o:

2.1 kupní smlouvu, ode dne převzetí Zboží;

2.2 smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží; nebo

2.3 smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží nebo Služeb, ode dne převzetí první dodávky Zboží nebo Služeb; s výjimkou podle článku IX. odst. 6.1 těchto OP.

3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě devadesáti (90) dnů od jejího uzavření v případě, kdy je dotčen nekalou obchodní praktikou podnikatele, ledaže prodávající prokáže, že odstoupení je s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé praktiky nepřiměřené. Alternativně může kupující místo odstoupení od smlouvy požadovat přiměřenou slevu v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.

4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy je prodávající v prodlení s odevzdáním Zboží/dodáním Služeb a svou povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytne. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty, pokud prodávající odmítne plnit nebo kupující před uzavřením smlouvy prodávajícímu sdělil, že je dodání Zboží/poskytnutí Služeb v určitý čas nezbytné.

5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy dále v případě, kdy marně uplyne dohodnutá lhůta k vyřízení řádně uplatněné reklamace, alternativně může požadovat přiměřenou slevu.

6. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:

6.1 o poskytování Služeb, které prodávající začal plnit na základě předchozí výslovné žádosti kupujícího před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy;

6.2 o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;

6.3 o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím;

6.4 o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

7. Prodávající umožňuje kupujícímu odstoupit od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře na internetových stránkách. Odstoupit lze také korespondenčně, a to zasláním odstoupení na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mail sluzby@ppas.cz. Prodávající kupujícímu odstoupení bez zbytečného odkladu po přijetí potvrdí.

8. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, Zboží, které od prodávajícího obdržel. Náklady spojené s navrácením Zboží v takovém případě ponese kupující. Výše předpokládaných nákladů je uvedena v Ceníku. Kupující bere na vědomí, že skutečné náklady se mohou v důsledku vnějších okolností od cen uvedených v Ceníku lišit (např. je-li zapotřebí k vrácení Zboží využít služeb třetích osob a tyto nelze předem v přesné výši určit).

9. Kupující je povinen vrátit Zboží kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, čisté, s kompletní dokumentací, bez známek opotřebení, nepoškozené, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém Zboží převzal.

10. V případě, že se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, prodávající doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení doručit Zboží na adresu prodávajícího spolu s přiloženým formulářem pro odstoupení, uvedením čísla nákupního dokladu a zvoleným způsobem vrácení částky zpět kupujícímu.

11. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na seznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží.  Je-li vrácené Zboží poškozeno porušením povinností kupujícím, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty Zboží a započíst jej na vrácenou částku.

12. V případě proplácení dobropisu v hotovosti může prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu. Bez předložení některého z identifikačních dokladů může prodávající odmítnout peněžní prostředky proplatit.

13. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal. Náleží-li prodávajícímu náhrada za snížení hodnoty Zboží, bude tato náhrada započtena při vrácení kupní ceny. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující Zboží navrátí.

14. Pokud kupující výslovně požádá o započetí plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení, pak má v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování Služeb, kupující povinnost uhradit prodávajícímu poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí kupující prodávajícímu obvyklou cenu toho, co bylo poskytnuto.

X. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Uzavřená smlouva může být ukončena:

a. dohodu smluvních stran;

b. uplynutím doby trvání smlouvy, nebyla-li automaticky prodloužena v důsledku oznámení kupujícího podle čl. IV. odst. 6 OP;

c. výpovědí kterékoli ze smluvních stran i bez udání důvodu s tím, že výpovědní doba činí dva (2) měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně;

d. odstoupením od smlouvy z důvodů, které stanoví obecně závazné právní předpisy, tyto OP nebo smlouva.

2. Smlouva dále zaniká bez dalšího v případě, kdy ze strany kupujícího nedojde k uhrazení poplatku či jeho první dílčí části, ve lhůtě jeho splatnosti a ani následně v dodatečné lhůtě třiceti (30) dnů.

3. Kupující bere na vědomí, že úhrada nákladů za službu spočívající v pravidelné roční kontrole/ servisu je kupující povinen hradit v pravidelných měsíčních platbách za sjednané období  přihlédnutím ke skutečnosti, že smlouva je uzavírána na dobu trvání jednoho roku. V případě, že ze strany kupujícího dojde k ukončení smlouvy před uplynutím této sjednané doby, stává se zbývající část  okamžitě splatnou a kupující je povinen uhradit prodávajícímu zbývající část poplatku za sjednané období dle zakoupeného produktu. Prodávající je v takovém případě povinen kupujícímu vystavit fakturu do 15 dnů na zbývající část poplatku.

XI.SANKCE

1. Nastane-li prodlení s platbou jakékoli splatné pohledávky vyplývající ze smlouvy, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení dle obecně závazných právních předpisů.

XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Prodávající respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a nakládá s osobními údaji kupujícího výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

2. Kupující v té souvislosti bere na vědomí, že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním a z části i zákonným požadavkem, a má proto povinnost své osobní údaje poskytnout, a že prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v dokumentu Informace zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“), se kterým měl kupující možnost se seznámit, a to ve znění aktuálním ke dni uzavření smlouvy.

3. Kupující byl dále informován, že aktuální znění Informace je kdykoliv dostupné na webové adrese https://eshop.ppas.cz/ochrana-osobnich-udaju/ a dále na vyžádání v obchodních místech PP.

4. Kupující byl rovněž poučen o svých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména o svém právu odvolat souhlas, je-li zpracování založeno na souhlasu, nebo o právu vznést námitku.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Prodávající a kupující jsou povinni vzájemně se bez zbytečného odkladu informovat o změnách údajů uvedených ve smlouvě, například o změnách identifikačních údajů, zasílacích adres, bankovních spojení, telefonních čísel, e-mailu či jiných kontaktních údajů. Jakákoliv újma vzniklá v důsledku neposkytnutí takových informací jde k tíži té smluvní strany, která změnu neoznámila.

2. Za písemné doručení nebo vyhotovení se považuje jak doručení či vyhotovení v listinné podobě, tak elektronicky.

3. Z důvodu zvýšení kvality služeb PP může být telefonická komunikace mezi PP a kupujícím ze strany PP monitorována.

4. Pokud tyto OP stanoví něco jiného, než smlouva uzavřená mezi PP a kupujícím, má přednost ustanovení ve smlouvě.

5. Veškeré spory, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou smluvní strany řešit s cílem dosáhnout smírného řešení. V případě sporu mezi prodávajícím a kupujícím lze také řešit mimosoudní cestou, v takovém případě kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je v České republice Česká obchodní inspekce, či zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Spory, které se nepodaří vyřešit smírnou nebo mimosoudní cestou, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad smlouvy do jiného jazyka, pak vždy platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

7. Neplatnost jakéhokoliv ujednání těchto OP nemá za následek neplatnost OP jako celku. Jednotlivá ujednání jsou pro účely výkladu a posouzení platnosti a účinnosti od sebe oddělitelná.

8. Tyto OP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2023.