Informace o zpracování osobních údajů

E-SHOP SPOLEČNOSTI PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ A.S.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto podmínky ochrany osobních údajů se vztahují ke zpracování osobních údajů společností Pražská plynárenská, a.s. (dále jen „my“ nebo „PP“), v souvislosti s poskytováním služby „Chytrý servis kotle a termostat tado° a Servis kotle“ a zpracování osobních údajů zákazníků při uzavírání a plnění smluv prostřednictvím našeho e-shopu na webových stránkách https://eshop.ppas.cz/ („Webové stránky“).

1.2 Cílem předkládaného dokumentu je v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), podrobně informovat o tom, jak PP v této souvislosti zpracovává osobní údaje.

1.3 Informace obsažené v tomto dokumentu se použijí zejména na zákazníky, fyzické osoby, poskytující PP osobní údaje a v přiměřeném rozsahu též na zákazníky potenciální či budoucí, jakož i na zákazníky bývalé. Informace se použijí rovněž na uživatele Webových stránek. Vedle toho se mohou informace zde obsažené uplatnit též na zpracování osobních údajů dalších osob, například dodavatelů nebo souvisí-li zpracování jejich osobních údajů se vztahem mezi PP a zákazníkem. Webové stránky jsou určeny pro osoby, které dovršili 18 let věku a jsou svéprávné k uzavření smlouvy s naší společností. Osobní údaje dětí mladších 18 let nezpracováváme.

2. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Při zpracování osobních údajů respektujeme a ctíme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, přičemž dodržujeme zejména následující zásady:

(a) osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem;

(b) shromažďování osobních údajů probíhá výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nezpracováváme je dále způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;

(c) rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů;

(d) jsou přijata veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali výhradně přesně a aktualizované osobní údaje a aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;

(e) osobní údaje uchováváme po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány;

(f) zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

3. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

3.1 Správcem osobních údajů je PP, tj. Pražská plynárenská, a.s., IČO 60193492, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2337.

3.2 Jakožto správce určujeme účely a prostředky zpracování osobních údajů, jak je popsáno v tomto dokumentu. Budete-li mít jakékoliv dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit telefonicky: +420 800 134 134, osobně na našich obchodních kancelářích, poštou na adresu Národní 37, Praha 1 – Nové Město, 110 00, nebo prostřednictvím e-mailové adresy callcentrum@ppas.cz.

3.3 Nepodaří-li se Vám vyřešit Vaši záležitost prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů můžete jejich prostřednictvím kontaktovat také našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to e-mailem na poverenec@ppas.cz.

4. ZDROJE A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Vaše osobní údaje získáváme (můžeme získávat) zejména:

(a) od Vás na základě Vaší žádostí a v rámci jednání o uzavření smlouvy (zejména prostřednictvím Webových stránek nebo v rámci přímé komunikace s námi), v případě kontaktu prostřednictvím Webových stránek, nebo při jiné osobní, telefonické, e-mailové a písemné komunikaci;

(b) od třetích osob oprávněných s Vašimi osobními údaji nakládat a předat nám je při splnění stanovených podmínek;

(c) z veřejně dostupných zdrojů, zejména z internetu, pokud údaje sami zveřejníte; z veřejných rejstříků, zejména z obchodního rejstříku, nebo insolvenčního rejstříku, případně též z dlužnických registrů.

(d) z vlastní činnosti při hodnocení údajů, které nám poskytujete v souvislosti s plněním smluv, včetně údajů získaných prostřednictvím Webových stránek.

4.2 PP zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění dále uvedených účelů. Zpracovávány jsou zejména:

(a) identifikační a kontaktní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště a případná doručovací adresa (ulice, město, PSČ), e-mail, telefonní číslo,

(b) údaje pro potřeby provádění plateb: zejména číslo bankovního účtu, či údaje o platbě kartou,

(c) údaje o vzájemném smluvní vztahu či o vzájemné komunikaci: například cena zboží či služeb, doba uzavření smlouvy, reklamace, plnění vzájemných práv a povinností ze smlouvy apod.,

(d) další různé osobní údaje dobrovolně sdělené PP, například v rámci kontaktního formuláře „Napište nám“ a v rámci vzájemné komunikace.

5. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A JEJICH PRÁVNÍ ZÁKLAD

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

5.1 Plnění smlouvy

Údaje, které nám poskytujete, používáme primárně pro účely uzavření a plnění smlouvy. K uzavírání smluv bude docházet prostřednictvím e-shopu na Webových stránkách. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy.

Tento účel zahrnuje též veškeré zpracování osobních údajů související s jednáním o uzavření smlouvy, plnění vzájemných práv a povinností během doby trvání smlouvy, včetně zodpovídání Vašich dotazů, případné též jednání související s ukončením smlouvy.

Právním základem je nezbytnost zpracování pro účely plnění smluv ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení.

Pro účely plnění smlouvy můžeme zpracovávat v podstatě veškeré osobní údaje uvedené v článku 4.2.

5.2 Plnění zákonných povinností

Důležitým způsobem dalšího nakládání s Vašimi osobními údaji je také jejich zpracování pro účely plnění našich zákonných povinností, zejména pokud jde o plnění povinností týkajících se vedení účetnictví, daní a archivnictví. Právním základem je v takovém případě nezbytnost pro plnění právních povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení.

5.3 Ochrana oprávněných zájmů PP

Vaše údaje mohou být zpracovávány též pro účely ochrany oprávněných zájmů PP. Takto můžeme zpracovávat osobní údaje bez Vašeho souhlasu též, pokud naše oprávněné zájmy převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami na ochranu soukromí a osobních údajů. Jedná se o následující oprávněné zájmy PP:

(a) hodnocení bonity, vymáhání pohledávek a obhajoba právních nároků PP;

(b) vyřizování vzájemné komunikace zadané prostřednictvím webových stránek či jiných komunikačních kanálů;

(c) zasílání obchodních sdělení (marketingové účely) stávajícím zákazníkům s nabídkou obdobných produktů či služeb;

(d) hodnocení spokojenosti zákazníků s našimi službami;

(e) vnitřní administrativní účely PP, provádění analýz, reporting, vyhodnocování rizik, sledování spokojenosti, optimalizace a zvyšování kvality poskytovaných služeb apod.;

(f) zálohování dat z našich serverů a logování veškerých aktivit pro potřeby analýzy problémů a zabezpečení;

(g) zajištění řádného provozu Webových stránek, včetně využívání nezbytných cookies.

Právním základem je nezbytnost zpracování pro účely ochrany oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení.

Pro účely ochrany oprávněných zájmů PP můžeme zpracovávat veškeré osobní údaje uvedené v článku 4.2, vždy však pouze nezbytný rozsah pro konkrétní náš oprávněný zájem.

5.4 Souhlas

Ve specifických případech zpracovává PP osobní údaje pro účely, kdy jí nesvědčí žádný z výše uvedených právních základů. V takových případech je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, kdy je subjekt údajů zároveň poučen o účelech takového zpracování a o možnosti svůj (dobrovolně udělený) souhlas odvolat.

Může se jednat zejména o nabídku produktů a služeb (marketingové účely), pokud nejste stávajícím zákazníkem, nebo o případ, kdy využíváme jiné než nezbytné cookies (např. analytické či marketingové) a kdy jste požádán o souhlas s jejich používáním.

Právním základem je souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.

6. JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

6.1 Vaše údaje budeme zpracovávat

(a) za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání smlouvy,

(b) za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů po dobu stanovenou těmito předpisy, maximálně 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění, pokud z platných právních předpisů nevyplývá potřeba delší lhůty,

(c) za účelem ochrany oprávněných zájmů PP, zejména v souladu s uzavřenou smlouvou a vymáhání pohledávek, včetně postoupení pohledávek jiným subjektům k vymáhání, a to po dobu běhu promlčecí lhůty k uplatnění práv PP ze smlouvy,

(d) pro marketingové účely, konkrétně zasílání obchodních sdělení PP o službách, produktech, projektech, nabízených smlouvách a událostech PP, a to po dobu až 3 let od ukončení smlouvy nebo 3 let od udělení souhlasu,

přičemž po uplynutí doby zpracování budou údaje smazány. Pokud jsme Vám oznámili konkrétní dobu, po jakou budeme v konkrétním případě osobní údaje uchovávat, tak ji rozhodně nikdy nepřekročíme.

6.2 Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, tak nikdy nepřekročíme dobu, která byla uvedena při udělení souhlasu.

7. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Osobní údaje jsou předávány třetím osobám, které spolupracují s PP a podílí se na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu s platnými právními předpisy. Při tom je postupováno s náležitou péčí s cílem zajistit odpovídající úroveň ochrany pro zpracovávané osobních údaje, zejména je s třetími osobami uzavírána smlouva o zpracování osobních údajů, která obsahuje odpovídající záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama PP. V souladu s tím mohou být Vaše osobní údaje předávány následujícím příjemcům:

(a) poskytovatelé serverových, webových a cloudových služeb a jiných IT služeb;

(b) poskytovatelé daňových, právních, účetních a administrativních služeb;

(c) poskytovatelé platebních služeb.

7.2 Upozorňujeme, že pro řádnou funkčnost termostatu tado°je nutné stáhnout si a využívat aplikaci tado° společnosti tado GmbH. Na souvisejícím zpracování osobních údajů se nijak nepodílíme, k osobním údajům nemáme žádný přístup a za tyto činnosti je plně odpovědná společnost tado GMBH.

7.3 Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně na území České republiky.

8. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZPŮSOB JEJICH ZPRACOVÁNÍ

8.1 Osobní údaje jsou zpracovávány především zaměstnanci PP. Způsob, kterým PP zpracovává osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování v informačních systémech PP. Jedním ze způsobů zpracování osobních údajů PP je též automatizované vyhodnocování (profilování) osobních údajů o zákaznících; při tom však nedochází k přijímání rozhodnutí založených výhradně na automatizovaném zpracování, která by měla pro zákazníka právní účinky nebo by se jej jinak významně dotýkala.

8.2 Upozorňujeme, že vždy existuje riziko, že by mohlo dojít k uniku Vašich osobních údajů či k jejich zneužití nebo ztrátě. V rámci naší činnosti budeme činit vše, co je v našich silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, zejména zajistíme proškolení našich zaměstnanců a budeme vždy využívat pouze spolehlivá technická řešení. Pokud by však i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy, zveřejněním takové informace na našich Webových stránkách, včetně veškerých nutných podrobností.

9. COOKIES

9.1 Upozorňujeme, že na Webových stránkách používáme cookies. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na Webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

9.2 Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci na Webových stránkách, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

9.3 Na Webových stránkách používáme následující cookies:

(a) Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu Webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

(b) Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

(c) Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

9.4 Souhlas s cookies může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

9.5 Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na Webových stránkách.

9.6 O jednotlivých cookies používaných na Webových stránkách informuje PP v rámci cookies lišty, která se zobrazí při návštěvě Webových stránek. Prostřednictvím této cookies lišty je také možné nastavit si své preference s jejich užíváním (udělit/neudělit souhlas s jejich užitím).

9.7 Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

(a) Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

(b) Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

(c) Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

(d) Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

(e) Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

(f) Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

10. PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 V souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany PP máte zejména následující práva:

(a) Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo získat od PP potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. PP v takovém případě poskytne také kopii zpracovávaných osobních údajů.

(b) Právo na opravu. Máte dále právo na to, aby PP bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

(c) Právo na výmaz („právo být zapomenut“). Máte právo na to, aby PP bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a PP má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených nařízením a PP není z jiného důvodu oprávněna si osobní údaje ponechat.

(d) Právo na omezení zpracování. Máte právo na to, aby PP omezila zpracování jeho osobních údajů, zejména pokud popíráte přesnost osobních údajů, pokud vznesete námitku proti zpracování a v dalších případech stanovených nařízením

(e) Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat od PP osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytl PP, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu a provádí se automatizovaně.

11. PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS A PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

11.1 Aniž jsou dotčena práva dle předchozího článku, upozorňuje PP dále zvláště na následující práva:

(a) Právo odvolat souhlas. V případě zpracování osobních údajů založeném na souhlasu nejste povinen udělit svůj souhlas se zpracováním a udělíte-li jej, jste zároveň oprávněn tento svůj souhlas kdykoli odvolat. V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete se obrátit na PP prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů v případech, kdy není vyžadován souhlas.

(b) Právo vznést námitku. V situacích, kdy dochází ke zpracování osobních údajů pro účely ochrany oprávněných zájmů PP, jste oprávněn vznést proti takovému zpracování námitku. V takovém případě musí PP za podmínek stanovených nařízením prokázat závažné oprávněné důvody takového zpracování, jinak zpracování osobních údajů ukončí.

12. PRÁVO PODAT STÍŽNOST

12.1 Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů ze strany PP dochází k porušení právních předpisů, zejména nařízení, můžete se obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.:  +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz/.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Tyto podmínky ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Všechny změny podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na Webových stránkách. Pokud se bude jednat o významné změny, budeme Vás informovat e-mailem. Předchozí verze těchto podmínek ochrany osobních údajů pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup.

13.2 V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese callcentrum@ppas.cz.

13.3 Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné ke dni 1. února 2023, přičemž aktuální znění je uveřejněno na Webových stránkách a současně je dostupné v sídle PP.